Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Administrativni aranžman o načinu primjene Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Švicarske Konfederacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
2 Administrativni sporazum br. 1, 2, 3 koji se odnose na primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950. godine zaključen između FNRJ i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
3 Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske o izmjeni, dopuni, ukidanju i zamjeni izvjesnih odredaba Administrativnog sporazuma od 23. siječnja 1967., koji se odnosi na način primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950., izmjenjene i dopunjene novelama od 1966. i 1969. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
4 Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950. izmijenjene i dopunjene novelom uz spomenutu konvenciju i razmjenom pisama od 8. veljače 1966. godine, koja se odnosi na porodične dodatke - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
5 Administrativni sporazum o načinu primene Konvencije o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
6 Administrativni sporazum o načinu primjene na rudarske radnike Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključene između SFRJ i Francuske 5. siječnja 1950., izmijenjene i dopunjene novelom od 8. veljače 1966. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
7 Administrativni sporazum o načinu primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
8 Administrativni sporazum o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, NN-MU 011/2003).
9 Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
10 Administrativni sporazum o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije i Sporazuma kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti, NN-MU 013/2002).
11 Administrativni sporazum o provedbi Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
12 Administrativni sporazum o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 005/1998).
13 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju - (Uredba o objavljivanju Administrativnog Sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1999).
14 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1998).
15 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike, NN-MU 011/2002).
16 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine - (Uredba o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine, NN-MU 016/1998).
17 Administrativni sporazum za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca, NN-MU 006/2001).
18 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju, NN-MU 007/2004).
19 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti, NN-MU 008/2019).
20 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, NN-MU 009/2007).
21 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 002/2002).
22 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, NN-MU 008/2003).
23 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, NN-MU 004/2014).
24 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske, NN-MU 007/2006).
25 Amandman na Konvenciju o socijalnom osiguranju od 22. lipnja 1977. godine između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Danske postignut razmjenom nota - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
26 Amandman uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt, NN-MU 003/1997).
27 Aneks o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit, NN-MU 006/2001). NE VAŽI!.
28 Aneks Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Aneksa Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 015/2002). NE VAŽI!.
29 Aranžman između Saveznog komiteta za poljoprivredu SFRJ i Ministarstva poljoprivrede Kanade u oblasti veterinarstva - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
30 Dodatak br. 1 Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje - (Odluka o objavi Dodatka br. 1 Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje , NN-MU 005/2008).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655