Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 100 dana rada Vlade - Ministarstvo gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
2 6 mjeseci rada Vlade - Ministarstvo gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
3 Croatia : country report [tisak] / Ministry of Economy. - Zagreb : Ministry of Economy, 2000.
4 Drugi Nacionalni akcijski plan energetske u鑙nkovitosti za razdoblje do kraja 2013. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva ; Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2013.
5 Energetske instalacije i obnova nakon ratnih razaranja : zbornik radova savjetovanja, Zagreb, 24-26. 04. 1996. [tisak] / Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Savez elektrotehni鑛ih in緀njera Hrvatske, 1996.
6 Energija u Hrvatskoj ... : godi筺ji energetski pregled [e-dokument] = Energy in Croatia ... : annual energy report / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- . ISSN 1847-0602.
7 Energija u Hrvatskoj : godi筺ji energetski pregled [tisak] = Energy in Croatia : annual energy report / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 1995-2003 . ISSN 1847-0602. NE IZLAZI VI〦!.
8 Financijski plan 2015. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2014].
9 Godi筺je izvje规e o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, [2013]- .
10 Godi筺je izvje规e o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta, 2918- .
11 Godi筺je izvje规e o radu Ministarstva gospodarstva za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2015- ].
12 Godi筺ji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
13 Godi筺ji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
14 Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
15 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, [2015]- .
16 Izvje规e o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske u鑙nkovitosti na temelju 鑜anka 24. stavka 1. u skladu s dijelom 1. priloga XIV Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i vije鎍 od 25. listopada 2012. o energetskoj u鑙nkovitosti [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2016.
17 Izvje规e o napretku postignutom u ostvarenju nacionalnih ciljeva pove鎍nja energetske u鑙nkovitosti na temelju 鑜anka 24. stavka 1. u skladu s dijelom 1. Priloga XIV. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vije鎍 od 25. listopada 2012. o energetskoj u鑙nkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Tekst zna鑑jan za EGP) [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2016.
18 Izvje规e o pripremnim aktivnostima za sudjelovanje na V. Ministarskoj konferenciji WTO-a u Cancunu, Meksiko [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] 〆zdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).
19 Izvje规e o provedbi Akcijskog plana za uskla餴vanje s 鑜ancima 34.-36. ugovora o funkcioniranju EU : Poglavlje 1. - Sloboda kretanja roba za razdoblje ... [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- .
20 Izvje规e o provedbi Akcijskog plana za uskla餴vanje sa 鑜ancima 34. - 36. Ugovora o funkcioniranju EU u podru鑚u slobode kretanja roba za razdoblje sije鑑nj - lipanj 2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/119] Sto devetnaesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-10-10] prilozi za raspravu).
21 Izvje规e o provedbi Akcijskog plana za uskla餴vanje sa 鑜ancima 34. - 36. Ugovora o funkcioniranju EU za Poglavlje 1. - Sloboda kretanja roba, za razdoblje sije鑑nj - lipanj 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/44] 萫trdeset 鑕tvrta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-08-02] prilozi za raspravu).
22 Izvje规e o provedbi Nacionalnog akcijskog plana energetske u鑙nkovitosti za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
23 Izvje规e o provedbi Nacionalnog programa za箃ite potro筧鑑 za razdoblje 2009.-2012. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2013.
24 Izvje规e o provedbi Strategije za primjenu pravne ste鑕vine u podru鑚u slobode kretanja roba za razdoblje ... [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- .
25 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2016- .
26 Izvje规e o provedenom postupku strate筴e procjene utjecaja na okoli za Okvirni plan i program istra緄vanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
27 Izvje规e o provedenom postupku strate筴e procjene utjecaja na okoli za Okvirni plan i program istra緄vanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2015.
28 Izvje规e o stanju i upravljanju s robnim zalihama za ... godinu : s financijskim pokazateljima [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- .
29 Katalog informacija Ministarstva gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
30 Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekr筧jnog zakona [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/80] Osamdeseta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-03-13] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655