Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Godišnji financijski izvještaji za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2020-.
2 Izvješće o poslovanju za .... [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2021-.
3 Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2021. ISBN 978-953-8069-08-6.
4 Pravilnik o načinu dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
5 Pravilnik o postupku pristupanja u sustav osiguranja depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
6 Pravilnik o postupku razmjene informacija između Hrvatske agencije za osiguranje depozita i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
7 Pravilnik o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
8 Statut Hrvatske agencije za osiguranje depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2021. ISBN 978-953-8069-08-6.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655