Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 [Plan javne nabave za 2014. godinu] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2014].
2 Etički kodeks radnika Centra za restrukturiranje i prodaju [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2018.
3 Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. i projekcije Plana za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2014].
4 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2015- .
5 Izvješće o poslovanju, prihodima i stanju Centra za restrukturiranje i prodaju za razdoblje od ... do ... [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2019- .
6 Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za ... godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016- .
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2015- .
8 Izvješće o radu Centra za restrukturiranje i prodaju za ..... godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2020- .
9 Obrazloženje Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2022.
10 Plan nabave Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2019.
11 Plan nabave Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2021.
12 Plan nabave Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2021.
13 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2014].
14 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2015].
15 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016.
16 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2017.
17 Plan upravljanja imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2015.
18 Plan upravljanja imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016.
19 Pravilnik o javnoj i "jednostavnoj" nabavi te stvaranju ugovornih obveza u CERP-u [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2017.
20 Pravilnik o javnom dokumentarnom i arhivskom gradivu u Centru za restrukturiranje i prodaju [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2020.
21 Pravilnik o jednostavnoj nabavi [2019] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2018.
22 Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka u Centru za restrukturiranje i prodaju [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2019.
23 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2022.
24 Pravilnik o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2021.
25 Program rada Centra za restrukturiranje i prodaju za ... godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2018- .
26 Statut Centra za restrukturiranje i prodaju [2013] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2013.
27 Statut Centra za restrukturiranje i prodaju [2018] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2018.
28 Statut Centra za restrukturiranje i prodaju [2020] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655