Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o carinskim olakšicama u turizmu - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: New York, 1954-06-04
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1960
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Turizam i turističke djelatnosti
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:turistička politika
oslobođenje od carinske pristojbe

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655