Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Virovitica : Državni ured za reviziju, 2016- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016)
Obuhvaća:* Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije za .... 2016 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:revizija
društvo (trgovačko)
javna imovina
nadzorni odbor
Virovitičko-podravska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655