Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma - (Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, NN-MU 005/2008).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Varšava, 2005-05-16
Datum ratifikacije: 2008-07-15
Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju u Strasbourgu 2008-04-29
Datum stupanja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 2009-02-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kazneno djelo
terorizam
pranje novca

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655