Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, NN-MU 001/2014).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Strasbourg, 1988-01-25
Datum ratifikacije: 2014-01-31
Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju 2013-10-11
Tekst Konvencije izmijenjen je i dopunjen odredbama Protokola sastavljenim u Parizu 2010-05-27, kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, koji je stupio na snagu 2011-06-01
Datum stupanja na snagu: u odnosu na Republiku Hrvatsku 2014-06-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima.
* Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/114605/n...
Sadržaj:porezna politika
porezna inspekcija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655