Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Oslo, 1983-09-01
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Službenom listu SFRJ, Dodatak-Međunarodni ugovori, broj 9/1985
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Norveška [kao potpisnik]
dvostruko oporezivanje
porez na dohodak

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655