Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

151 Pravilnik o zavr筺om radu na Odjelu za akvakulturu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, Stru鑞o vije鎒 Odjela za akvakulturu. - Dubrovnik : Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, 2013.
152 Pravilnik Odjela za biologiju : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2012.
153 Pravilnik Odjela za biologiju : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2022.
154 Pravilnik Odjela za fiziku [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku, 2009.
155 Pravilnik Odjela za informatiku Sveu鑙li箃a u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Odjel za informatiku . - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Odjel za informatiku, 2014.
156 Pravilnik Odjela za kemiju : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, 2012.
157 Pravilnik Odjela za kemiju : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, 2022.
158 Pravilnik Odjela za matematiku [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2009.
159 Pravni fakultet, Sveu鑙li箃e u Zagrebu : 1776/2001 [tisak] = Faculty of Law, University of Zagreb / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet, 2001. ISBN 953-6714-35-3.
160 Pravo je zakon! : vodi za bruco筫 .../... [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet . - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet, 2015-.
161 Preddiplomski studij "Akvakultura" [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu. - Dubrovnik : Sveu鑙li箃e u Dubrovniku, odjel za akvakulturu, 2011.
162 Preddiplomski studij, upisi u 1. godinu : agrarna ekonomika : za箃ita bilja : biljne znanosti : poljoprivredna tehnika : ekolo筴a poljoprivreda : krajobrazna arhitektura : hortikultura : agroekologija : animalne znanosti [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2008.
163 Preddiplomski sveu鑙li筺i studijski program : Medicinska laboratorijska dijagnostika [e-dokument] / Sveu鑙li筺i odjel zdravstvenih studija Sveu鑙li箃a u Splitu. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Sveu鑙li筺i odjel zdravstvenih studija, 2013.
164 Priru鑞ik kvalitete : prema normi ISO 9001:2008 [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Veterinarski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 2014.
165 Priru鑞ik kvalitete [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2016.
166 Priru鑞ik kvalitete PKSF [2012] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
167 Priru鑞ik kvalitete PKSF [2017] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017.
168 Priru鑞ik kvalitete prema smjernicama ESG,2015 i AZVO,2018 [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2018.
169 Priru鑞ik sustava osiguravanja kvalitete Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet, 2014.
170 Priru鑞ik sustava osiguravanja kvalitete U鑙teljskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / priru鑞ik izradili: Nada Vijtiuk, Majda Rijavec, Tamara Turza-Bogdan. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, U鑙teljski fakultet, 2010.
171 Priru鑞ik za doktorski studij : Akademija likovnih umjetnosti Sveu鑙li箃a u Zagrebu [tisak] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2010. ISBN 978-953-7072-07-0.
172 Priru鑞ik za kvalitetu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Metalur筴i fakultet. - Sisak : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Metalur筴i fakultet, 2008.
173 Priru鑞ik za osiguranje kvalitete [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, 2013.
174 Priru鑞ik za osiguranje kvalitete Tehni鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet ; Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Tehni鑛i fakultet, 2006.
175 Priru鑞ik za osiguravanje i unapre餴vanje kvalitete na Metalur筴om fakultetu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Metalur筴i fakultet. - Sisak : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Metalur筴i fakultet, 2011.
176 Priru鑞ik za osiguravanje i unaprje餴vanje kvalitete [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Sveu鑙li筺i studijski centar za stru鑞e studije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, 2011.
177 Priru鑞ik za osiguravanje i unaprje餴vanje kvalitete Fakulteta gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije, 2012.
178 Priru鑞ik za osiguravanje i unaprje餴vanje kvalitete Odjela za nastavni鑛e studije u Gospi鎢 [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru, Odjel za nastavni鑛e studije u Gospi鎢. - Gospi : Sveu鑙li箃e u Zadru, 2012.
179 Priru鑞ik za osiguravanje i unaprje餴vanje kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Pomorski fakultet, 2012.
180 Priru鑞ik za osiguravanje kvalitete [e-dokument] / Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655