Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

31 Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije [e-dokument] / Krapinsko-zagorska 緐panija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade. - Krapina : Krapinsko-zagorska 緐panija, 2014.
32 Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Nacrtu Uputa za prijavitelje na Program dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2014.
33 Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnog dru箃va ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2014.
34 Izvje规e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o Prijedlogu Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u podru鑚u dru箃venih djelatnosti [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2014.
35 Izvje规e o rezultatima savjetovanja sa zainteresiranom javno规u o Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasni箃vu RH na kori箃enje organizacijama civilnog dru箃va radi provo餰nja programa i projekata od interesa za op鎒 dobro [e-dokument] / Agencija za upravljanje dr綼vnom imovinom ; Ured za udruge. - Zagreb : Agencija za upravljanje dr綼vnom imovinom, [2013.].
36 Javna rasprava na prijedlog Pravila kori箃enja sustava skladi箃a plina (odr綼na u razdoblju od 12. do 29. rujna 2014. godine) [e-dokument] / Podzemno skladi箃e plina. - Zagreb : Podzemno skladi箃e plina, 2014.
37 Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javno规u u postupcima dono筫nja zakona, drugih propisa i akata [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
38 Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Plana razvoja Bjelovarsko-bilogorske 緐panije 2022.-2027. [e-dokument] / Bjelovarsko-bilogorska 緐panija. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska 緐panija, 2020.
39 Kurikulum zdravstvenog odgoja : sa緀tak obrazlo緀nja o provedenom postupku savjetovanja [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2013.
40 Obavijest o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskori箃enih izvora i istro筫nog nuklearnog goriva s javno规u i zainteresiranom javno规u [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2014.
41 Obrazac sa緀tka obrazlo緀nja o provedenom postupku savjetovanja : o nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku odobravanja i uporabi pomo鎛ih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim 筴olama, gimnazijama i op鎒obrazovne predmete u strukovnim i umjetni鑛im 筴olama [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.
42 Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Kriterija za odre餴vanje visine naknade stvarnih materijalnih tro筴ova i tro筴ova dostave informacije [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - [Zagreb] : Povjerenik za informiranje, 2014.
43 Odluka o upu鎖vanju Strate筴e studije utjecaja na okoli 畊panijske razvojne strategije Istarske 緐panije do 2020. i Nacrta prijedloga 畊panijske razvojne strategije Istarske 緐panije do 2020. godine na javnu raspravu [e-dokument] / Istarska 緐panija, 畊pan. - Pula : Istarska 緐panija, 2017.
44 Odluka o zapo鑙njanju postupka ocjene o potrebi strate筴e procjene utjecaja na okoli Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek 2016.-2020. [e-dokument] / Grad Osijek, Gradona鑕lnik. - Osijek : Grad Osijek, 2017.
45 Odluka o zapo鑙njanju postupka ocjene o potrebi strate筴e procjene utjecaja na okoli Strate筴og plana razvoja turizma na podru鑚u Op鎖ne Vi緄nada - Visinada [e-dokument] / Op鎖na Vi緄nada-Visinada, Op鎖nski na鑕lnik. - Vi緄nada : Op鎖na Vi緄nada, 2019.
46 O鑙tovanje na primjedbe dobivene tijekom javne rasprave na Nacrt Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2014.].
47 Plan normativnih aktivnosti i Plan savjetovanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2015].
48 Plan razvoja Vukovarsko-srijemske 緐panije za razdoblje 2021.-2027.godine [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2019.
49 Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva zdravlja u 2016. godini [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2016.
50 Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva zdravlja u 2018. godini [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2018.
51 Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva u 2017. godini [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017.
52 Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva u 2019. godini [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2019.
53 Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva zdravstva u 2021. godini [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2020.
54 Plan savjetovanja Grada Zapre筰鎍 sa zainteresiranom javno规u u 2019. godini [e-dokument] / Grad Zapre筰, Gradona鑕lnik. - Zapre筰 : Grad Zapre筰, 2018.
55 Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
56 Plan savjetovanja Op鎖ne Kr筧n sa zainteresiranom javno规u u ..... godini [e-dokument] / Op鎖na Kr筧n, Op鎖nski na鑕lnik. - Kr筧n : Op鎖na Kr筧n, 2016- .
57 Plan savjetovanja Op鎖ne Udbina sa zainteresiranom javno规u u 2022. godini [e-dokument] / Op鎖na Udbina, Na鑕lnik. - Udbina : Op鎖na Udbina, 2022.
58 Plan savjetovanja s javno规u Dr綼vne uprave za za箃itu i spa筧vanje za ..... godinu [e-dokument] / Dr綼vna uprava za za箃itu i spa筧vanje. - Zagreb : Dr綼vna uprava za za箃itu i spa筧vanje, 2016- .
59 Plan savjetovanja s javno规u Grada Bjelovara za ..... godinu [e-dokument] / Grad Bjelovar, Gradona鑕lnik Grada. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2018- .
60 Plan savjetovanja s javno规u Grada Gospi鎍 za godinu ..... [e-dokument] / Grad Gospi, Gradona鑕lnik. - Gospi : Grad Gospi, 2019- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655