Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sažeto izvješće o praćenju kakvoće zraka na području Grada Karlovca za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Karlovac. - Karlovac : Grad Karlovac, Upravni odjel za poduzetništvo i zaštitu okoliša, 2008.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Karlovac
Materijalni opis:11 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/300/27113/ww...
Sadržaj:atmosfera
kakvoća okoliša
Karlovac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655