Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Dodatni protokol izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izmjenama i dopunama Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj za箃iti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izmjenama i dopunama Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj za箃iti ulaganja, NN-MU 008/2011).
62 Dodatni protokol izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slova鑛e Republike o izmjenama i dopunama Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slova鑛e Republike o poticanju i uzajamnoj za箃iti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slova鑛e Republike o izmjenama i dopunama Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slova鑛e Republike o poticanju i uzajamnoj za箃iti ulaganja, NN-MU 007/2008).
63 Dodatni protokol izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj za箃iti ulaganja - (Uredba o objavi Dodatnog protokola izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj za箃iti ulaganja, NN-MU 005/2017).
64 Dodatni protokol kojim se uskla饀ju trgovinski aspekti Privremenog sporazuma izme饀 Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane, sukladno ishodu pregovora izme饀 stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za odre餰na vina, uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli oznaka alkoholnih pi鎍 i aromatiziranih pi鎍 - (Zakon o potvr餴vanju Dodatnog protokola kojim se uskla饀ju trgovinski aspekti Privremenog sporazuma izme饀 Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane, sukladno ishodu pregovora izme饀 stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za odre餰na vina, uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli oznaka alkoholnih pi鎍 i aromatiziranih pi鎍, NN-MU 014/2002).
65 Dodatni protokol kojim se uskla饀ju trgovinski aspekti Sporazuma o stabilizaciji i pridru緄vanju izme饀 Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih zemalja 鑜anica, s druge strane, sukladno ishodu pregovora izme饀 stranaka o preferencijalnim koncesijama za odre餰na vina i alkoholna pi鎍, uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli oznaka alkoholnih pi鎍 i aromatiziranih pi鎍 - (Zakon o potvr餴vanju Dodatnog protokola kojim se uskla饀ju trgovinski aspekti Sporazuma o stabilizaciji i pridru緄vanju izme饀 Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih zemalja 鑜anica, s druge strane, sukladno ishodu pregovora izme饀 stranaka o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za odre餰na vina, uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli imena vina i uzajamnom priznavanju, za箃iti i kontroli oznaka alkoholnih pi鎍 i aromatiziranih pi鎍, NN-MU 014/2002).
66 Dodatni protokol Ugovoru izme饀 Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske o pravnoj pomo鎖 - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
67 Dodatni protokol uz Sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o ne筰renju nuklearnog oru緅a - (Zakon o potvr餴vanju Dodatnog protokola uz Sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o ne筰renju nuklearnog oru緅a, NN-MU 007/2000).
68 Dodatni protokol za promicanje kombiniranog prometa uz Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o me饀narodnom prijevozu stvari - (Uredba o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o me饀narodnom prijevozu stvari, s Dodatnim protokolom, NN-MU 007/1999).
69 Dogovor izme饀 Saveznog sekretarijata za saobra鎍j i veze SFRJ i Uprave civilnog zrakoplovstva ministarstva saobra鎍ja 萐SR o izmjeni priloga uz Sporazum o zra鑞om saobra鎍ju od 29. velja鑕 1956. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
70 Dopuna Op鎒 konvencije o socijalnom osiguranju potpisane izme饀 Francuske i Jugoslavije 5. sije鑞ja 1950. godine, izmjenjene i dopunjene dopunama od 8. velja鑕 1966. godine i 13. velja鑕 1969. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
71 Dopuna Op鎒 konvencije o socijalnom osiguranju zaklju鑕ne izme饀 Jugoslavije i Francuske 5. sije鑞ja 1950., izmjenjene i kompletirane dopunama od 5. velja鑕 1966, 13. velja鑕 1969, 31. sije鑞ja 1973. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
72 Dopunski administrativni sporazum izme饀 SFRJ i Republike Francuske kojim se ukidaju i zamjenjuju izvjesne odredbe 鑜. 56. Administrativnog sporazuma od 23. sije鑞ja 1967. godine, koji je usvojen za primjenu odredaba Op鎒 konvencije o socijalnom osiguranju, izmijenjene i dopunjene novelom (sporazumom) od 8. velja鑕 1966. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
73 Dopunski sporazum izme饀 Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza, koji je postignut razmjenom pisama od 19. velja鑕 i 4. o緐jka 1970 - (Odluka o objavljivanju dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
74 Dopunski sporazum uz jugoslavensko-鑕hoslova鑛i Ugovor o trgovini i plovidbi od 14. studenoga 1928. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
75 Dopunski sporazum uz Sporazum o ure餰nju nerije筫nih financijskih i gospodarskih pitanja (29. svibnja 1956.) [FNRJ - Ma餫rska] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
76 Dugoro鑞i sporazum o privrednoj, nau鑞oj i tehnolo筴oj suradnji, izme饀 SFRJ i Republike Portugalije - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998). NE VA甀!.
77 Dvostrani sporazum izme饀 Republike Hrvatske i ﹑anjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvr餴vanju Dvostranog sporazuma izme饀 Republike Hrvatske i ﹑anjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske , NN-MU 008/1996).
78 Dvostrani sporazum izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav signalno-sigurnosnih ure餫ja na zagreba鑛om Glavnom kolodvoru" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav signalno-sigurnosnih ure餫ja na zagreba鑛om Glavnom kolodvoru" , NN-MU 011/2009).
79 Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima - (Zakon o potvr餴vanju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima, NN-MU 012/1996).
80 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o sufinanciranju velikog projekta Obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Oku鑑ni - Novska - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o sufinanciranju velikog projekta Obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Oku鑑ni - Novska, NN-MU 005/2012).
81 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
82 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
83 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Ja鑑nje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podr筴a uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Ja鑑nje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podr筴a uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" , NN-MU 002/2013).
84 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 , NN-MU 008/2012).
85 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
86 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Ka箃ijun" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Ka箃ijun", NN-MU 008/2009).
87 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Mari规ina" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "畊panijski centar za gospodarenje otpadom Mari规ina", NN-MU 008/2009).
88 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odovodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta : "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu", NN-MU 005/2010).
89 Dvostrani trgovinski Ugovor izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ju緉oafri鑛e Republike - (Uredba o objavi Dvostranog trgovinskog ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ju緉oafri鑛e Republike, NN-MU 006/2006). NE VA甀!.
90 Financijski protokol izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike - (Uredba o potvr餴vanju Financijskog protokola izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike, NN-MU 010/1995).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655