Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Administrativni sporazum br. 1, 2, 3 koji se odnose na primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950. godine zaključen između FNRJ i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Pariz, 1952-12-09
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma objavljen u: Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1957
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Opća konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Republike Francuske.
Područje djelatnosti:Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Francuska [kao potpisnik]
socijalna naknada

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655