Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Amandman na Konvenciju o socijalnom osiguranju od 22. lipnja 1977. godine između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Danske postignut razmjenom nota - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1978-09-22
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Međunarodni ugovori, broj 6/85
Vidi:* Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju s protokolom. NE VAŽI!.
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655