Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju Europskih patenata (Europska patentna konvencija) - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i Akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), NN-MU 008/2007).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Munchen, 2000-11-29
Datum ratifikacije: 2007-07-13
Datum stupanja na snagu: u odnosu na Republiku Hrvatsku 2008-01-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i Akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija).
* Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) od 5. listopada 1973., tekst kako je izmijenjen i dopunjen Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996. i 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. godine.
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655