Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu : pro鑙规eni tekst [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Ekonomski fakultet Sveu鑙li箃a u Splitu, 2005.
242 Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2012.
243 Statut Ekonomskog instituta, Zagreb : pro鑙规eni tekst [2014] [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2014.
244 Statut Elektrotehni鑛og fakulteta Osijek : (pro鑙规eni tekst) : [2013] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet, 2013.
245 Statut Elektrotehni鑛og fakulteta Osijek : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet, 2011.
246 Statut Elektrotehni鑛og fakulteta Osijek : [2014] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet, 2014.
247 Statut Elektrotehni鑛og fakulteta u Osijeku [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehni鑛i fakultet, 2009.
248 Statut Fakulteta elektrotehnike i ra鑥narstva Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva. - Zagreb : Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva, 2001.
249 Statut Fakulteta gra餰vinarstva, arhitekure i geodezije : (potpuni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekure i geodezije, 2014.
250 Statut Fakulteta gra餰vinarstva, arhitekure i geodezije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekure i geodezije, 2016.
251 Statut Fakulteta gra餰vinarstva, arhitekure i geodezije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Fakultet gra餰vinarstva, arhitekure i geodezije, 2010.
252 Statut Fakulteta kemijskog in緀njerstva i tehnologije Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet kemijskog in緀njerstva i tehnologije. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet kemijskog in緀njerstva i tehnologije, 2016.
253 Statut Fakulteta organizacije i informatike (Pro鑙规eni tekst - Uskla餰no s Odlukom o izmjenama i dopunama od 16. rujna 2008.) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Vara綿in. - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2008.
254 Statut Fakulteta organizacije i informatike (pro鑙规eni tekst od 20. srpnja 2004. godine) : tekst uskla餰n s Izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta organizacije i informatike, koje je donio dekan Fakulteta organizacije i informatike 22. 06. 2001. te na koje je dao suglasnost Senat Sveu鑙li箃a u Zagrebu 10. 07. 2001. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Vara綿in. - Vara綿in : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 2004.
255 Statut Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2005.
256 Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021.
257 Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022.
258 Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017.
259 Statut Fakulteta za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. - Opatija : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, 2015.
260 Statut Fakulteta za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu : (pro鑙规eni tekst) : [2011] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji . - Opatija : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, 2011.
261 Statut Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) (2018) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, 2018.
262 Statut Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, 2015.
263 Statut Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, 2014.
264 Statut Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2016.
265 Statut Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [tisak] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2007.
266 Statut Filozofskog fakulteta Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2010.
267 Statut Filozofskog fakulteta Sveu鑙li箃a Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku : [2014] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2014.
268 Statut Filozofskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Splitu : (potpuni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃a u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Filozofski fakultet Sveu鑙li箃a u Splitu, 2014.
269 Statut Filozofskog fakulteta Sveu鑙li箃a u Splitu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃a u Splitu, Filozofski fakultet. - Split : Filozofski fakultet Sveu鑙li箃a u Splitu, 2014.
270 Statut Filozofskog fakulteta u Rijeci : (izmijenjen i pro鑙规en tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Filozofski fakultet, 2005.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655