Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Financijsko izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska psiholo筴a komora. - Zagreb : Hrvatska psiholo筴a komora, 2014- .
182 Generi鑛i lijekovi i zamjenjivost - pitanja i odgovori [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED, [2016].
183 Glasnik [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1994-1998. ISSN 1330-4690. NE IZLAZI VI〦!.
184 Glasnik Hrvatske komore zdravstvenih radnika [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2011- .
185 Godi筺je financijsko izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska lije鑞i鑛a komora. - Zagreb : Hrvatska lije鑞i鑛a komora, 2016- .
186 Godi筺je izvije规e o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka za .... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. - Rijeka : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 2021- .
187 Godi筺je izvje规e (KT HAH RASFF) za ... godinu (Hrvatski sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za 緄votinje, Kontakt to鑛a Hrvatska agencija za hranu) [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2018- .
188 Godi筺je izvje规e i financijski izvje箃aji za .... godinu [e-dokument] / Imunolo筴i zavod. - Zagreb : Imunolo筴i zavod, 2020-.
189 Godi筺je izvje规e o aktivnostima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi za razdoblje ... godine [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2010- .
190 Godi筺je izvje规e o poslovanju za ... godinu [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, 2013- .
191 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 1999. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2000. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2000.
192 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2000. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2001. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2001.
193 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2001. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2002. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2002.
194 Godi筺je izvje规e o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2002. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2003. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2003.
195 Godi筺je izvje规e o provedbi Nacionalnog programa pra鎒nja (monitoringa) prisutnosti genetski modificiranih organizama u hrani biljnog i 緄votinjskog podrijetla u 2014. godini : uvod, provedba programa, rezultati analize, zaklju鑑k [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, 2015.
196 Godi筺je izvje规e o provedbi Nacionalnog programa pra鎒nja (monitoringa) prisutnosti genetski modificiranih organizama u hrani biljnog i 緄votinjskog podrijetla na tr緄箃u Republike Hrvatske u 2010. godini : uvod, provedba programa, rezultati analize, zaklju鑑k [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, 2011.
197 Godi筺je izvje规e o provedbi Nacionalnog programa pra鎒nja (monitoringa) prisutnosti genetski modificiranih organizama u hrani biljnog i 緄votinjskog podrijetla na tr緄箃u Republike Hrvatske u 2009. godini [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za sanitarnu inspekciju, 2010.
198 Godi筺je izvje规e o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb" za .... godinu [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb". - Zagreb : Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb", 2019- .
199 Godi筺je izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za telemedicinu za 2011. godinu [tisak] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2012.
200 Godi筺je izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za telemedicinu za razdoblje od 01. sije鑞ja 2010. do 31. prosinca 2010. godine [tisak] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2011.
201 Godi筺je izvje规e o radu sanitarne inspekcije za 2017. godinu u podru鑚u sigurnosti hrane i vode za ljudsku potro筺ju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017- .
202 Godi筺je izvje规e o radu slu綽enih laboratorija za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike ; Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb ; Osijek : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike : Hrvatska agencija za hranu, 2011- .
203 Godi筺je izvje规e o radu slu綽enih laboratorija za 2011. godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede : Hrvatska agencija za hranu, 2013.
204 Godi筺je izvje规e o radu Zavoda za telemedicinu za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2008. godine [tisak + e-dokument] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2009.
205 Godi筺je izvje规e o radu Zavoda za telemedicinu za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2009. godine [tisak] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2010.
206 Godi筺je izvje规e o radu Zavoda za telemedicinu za razdoblje od 6. srpnja 2006. do 21. studenog 2007. godine [tisak + e-dokument] / Zavod za telemedicinu. - Zagreb : Zavod za telemedicinu, 2007.
207 Godi筺je izvje规e o rezultatima laboratorijskih analiza slu綽enih uzoraka u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane ; Hrvatska agencija za hranu. - Zagreb ; Osijek : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane : Hrvatska agencija za hranu, [2015]-.
208 Godi筺je izvje规e o zoonozama u Hrvatskoj za 2014. godinu [e-dokument] / autori: Estella Prukner-Radov鑙... [et al.]. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2016. ISBN 978-953-55680-7-0.
209 Godi筺je izvje规e o zoonozama u Hrvatskoj za 2015./16. godinu [e-dokument] / autori: Estella Prukner-Radov鑙... [et al.]. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2017. ISBN 978-953-55680-8-7.
210 Godi筺je izvje规e Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za tipizaciju tkiva za 2004. i 2005. godinu [e-dokument] / Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za tipizaciju tkiva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655