Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5

121 Smjernice za informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (SPUO) : konačni nacrt [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2010.
122 Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata [tisak + e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2010. ISBN 978-953-7752-01-9.
123 Strategija razvoja pametne Općine Viškovci 2020. - 2023. [e-dokument] / Općina Viškovci. - Viškovci : Općina Viškovci, 2020.
124 Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Provedbenog programa Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Općina Velika Trnovitica. - Velika Trnovitica : Općina Velika Trnovitica, 2021.
125 Strategija savjetovanja u postupku izrade Provedbenog programa Općine Sutivan za razdoblje 2021. - 2025. [e-dokument] / Općina Sutivan. - Sutivan : Općina Sutivan, 2021.
126 Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije za razdoblje do kraja 2020. godine Požeško-slavonske županije [e-dokument] / Ires ekologija za zaštitu prirode i okoliša. - Zagreb : Požeško-slavonska županija, 2018.
127 Strateška studija utjecaja na okoliš: županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / VITA projekt. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
128 Strateški plan rada Ureda za zakonodavstvo za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo, 2013.
129 Vodič za medije i udruge : pravo na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018. ISBN 978-953-8158-06-3.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655