Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 >>

91 Plan savjetovanja s javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Vrpolje. - Vrpolje : Op鎖na Vrpolje, 2019- .
92 Plan savjetovanja s javno规u za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
93 Plan savjetovanja s javno规u za 2022. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za razvoj digitalnog dru箃va. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za razvoj digitalnog dru箃va, 2022.
94 Plan savjetovanja s javno规u Zagreba鑛e 緐panije za ..... godinu [e-dokument] / Zagreba鑛a 緐panija. - Zagreb : Zagreba鑛a 緐panija, 2018- .
95 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u u ..... godini [e-dokument] / Grad Lepoglava, Gradona鑕lnik. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2019- .
96 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o nacrtima op鎖h i drugih akata u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2016- .
97 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u o nacrtima propisa za 2016. godinu [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, [2016].
98 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u Op鎖ne Hum na Sutli za ..... godinu [e-dokument] / Op鎖na Hum na Sutli, Op鎖nski na鑕lnik. - Hum na Sutli : Op鎖na Hum na Sutli, 2018- .
99 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u Op鎖ne Petrijanec za 2021. godinu [e-dokument] / Op鎖na Petrijanec. - Petrijanec : Op鎖na Petrijanec, 2022.
100 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u u ... godini [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Gra鑙规e. - Gra鑙规e : Op鎖na Gra鑙规e, 2021-.
101 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u u .... godini [e-dokument] / Grad Novi Vinodolski, Gradona鑕lnik. - Novi Vinodolski : Grad Novi Vinodolski, 2019- .
102 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u u ..... godini [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Ivanca. - Ivanec : Grad Ivanec, 2017- .
103 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Kostrena, Op鎖nski na鑕lnik. - Kostrena : Op鎖na Kostrena, 2019- .
104 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Grad Delnice, Gradona鑕lnik. - Delnice : Grad Delnice, 2019- .
105 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Siska. - Sisak : Grad Sisak, 2019- .
106 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u za ..... godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Beli规a. - Beli规e : Grad Beli规e, 2019- .
107 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javno规u za ..... godinu Karlova鑛e 緐panije [e-dokument] / Karlova鑛a 緐panija, 畊pan. - Karlovac : Karlova鑛a 緐panija, 2017- .
108 Plan savjetovanja tijela Brodsko-posavske 緐panije s javno规u u ..... godini [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, 畊pan. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2016- .
109 Plan savjetovanja upravnih tijela Me餴murske 緐panije sa zainteresiranom javno规u u ..... godini [e-dokument] / Me餴murska 緐panija, 畊pan. - 萢kovec : Me餴murska 緐panija, 2018- .
110 Pravila kori箃enja sustava skladi箃a plina (rezultati provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javno规u) [e-dokument] / Podzemno skladi箃e plina. - Zagreb : Podzemno skladi箃e plina, 2014.
111 Pravilnik o utvr餴vanju op鎖h na鑕la za savjetovanje s javno规u u postupcima dono筫nja akata od strane tijela Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / 畊pan Primorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2018.
112 Pregled primjedbi i prijedloga s provedenog savjetovanja o Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javno规u u postupcima dono筫nja zakona, drugih propisa i akata [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2010.
113 Primjena 鑜anka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) - savjetovanja s javno规u : smjernice [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016.
114 Priru鑞ik za provedbu savjetovanja s javno规u za jedinice lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave [e-dokument] / [autori: Anamarija Musa, Igor Vida鑑k, Ina Volmut, Sandra Pernar]. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2016. ISBN 978-953-8158-04-9 (tisak) ; 978-953-8158-05-6 (e-dokument).
115 Prora鑥n Grada Pregrade za 2018. godinu : javna tribina Grada Pregrade 28. 11. 2017. [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2017.
116 Prora鑥n Grada Pregrade za 2020. godinu : javna tribina Grada Pregrade 25. 11. 2019. [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2019.
117 Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit : izvje规e o javnoj raspravi [e-dokument] / nositelj izrade Plana: Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje ; Zavod za prostorno ure餰nje Li鑛o-senjske 緐panije. - Zagreb ; Gospi : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Zavod za prostorno planiranje : Zavod za prostorno ure餰nje Li鑛o-senjske 緐panije, 2011.
118 Prostorni plan podru鑚a posebnih obilje緅a Nacionalnog parka "Plitvi鑛a jezera" : izvje规e o ponovnoj javnoj raspravi [e-dokument] / stru鑞i izra餴va Plana: Urbanisti鑛i institut Hrvatske d.o.o.. - Zagreb ; Gospi : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, Zavod za prostorno planiranje : Zavod za prostorno ure餰nje Li鑛o-senjske 緐panije, [2013.].
119 Prostorni plan podru鑚a posebnih obilje緅a Nacionalnog parka "Plitvi鑛a jezera" : sa緀tak za II. ponovnu javnu raspravu [e-dokument] / stru鑞i izra餴va Plana: Urbanisti鑛i institut Hrvatske d.o.o., u suradnji sa Zavodom za prostorno ure餰nje Li鑛o-senjske 緐panije. - Zagreb ; Gospi : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2013.
120 Report on the Conducted Consultations with the Interested Public in Procedures of Adopting Laws, Other Regulations and Acts in 2013 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Cooperation with NGO-s. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Cooperation with NGOs, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655